گردشگری ورزشی شن سا

1-برگزاری اردوهای گردشگری ورزشی و مراودات گردشگری ورزشی جهت انجام تعاملات گردشگری ورزشی بیشتر در داخل و خارج از کشور (از جمله مناطق زیبای گردشگری شمشک، طارم و غیره)
اعلام نظر کارشناسان خبره گردشگری ورزشی در خصوص دارا بودن پتانسیل لازم مجموعه شن سا جهت جذب گردشگر، برگزاری همایشات، مسابقات، اردو و غیره با تاکید بر احداث محل اسکان در مجموعه شن سا جهت همکاری و اجرای برنامه های متعدد با انجمن گردشگری ورزشی کل کشور

2-برگزاری همایش گردشگری ورزشی با همکاری انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور و حضور اعضای محترم شورای شهر ساوه و مدیران ورزشی شهرستان در کنار مدیریت و پرسنل و مدیران ورزشی شهرستان

3-ایجاد و سامان دهی گروه‌های توریستی داخلی و بین المللی با مرکزیت این مجموعه و انتخاب آن به عنوان بزرگترین پایگاه گردشگری ورزشی کشور از سوی انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی در الب گروه های توریستی
مراودات بین المللی شن سا با فدراسیون ورزش های همگانی و توریستی جهان

دیدار مهندس مرتضوی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شن سا با دکتر مجد آرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی ایران جهت تدوام همکاری هر چه بیشتر