ساخت بتن چند منظوره با استفاده از مکمل بتن A.C.P

از جمله عوامل اصلی نفوذپذیری بتن می‌توان به تبخیر بخشی از آب اختلاط که جهت حصول کارایی یا روانی بیشتر به بتن اضافه می‌شود اشاره نمود که به دلیل عدم شرکت در واکنش هیدراسیون از بتن تبخیر شده و باعث ایجاد لوله‌های مویین زیادی در بتن خواهد شد. یکی دیگر از عوامل اثر گذاری در نفوذپذیری بتن، کسری فیلر سنگدانه‌ها و عدم استفاده از ریزدانه یا پر کننده مناسب است که ما را ناگزیر به مصرف سیمان بیشتر می‌کند. سیمان اضافه با جذب آب از مخلوط بتن باعث افزایش میزان مصرف آب شده و نهایتاً نفوذپذیری را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر سیمان میزان قلیایی بتن را بالا برده و احتمال سرطانی شدن بتن را  افزایش می‌دهد.