وزن کل ساخت و ساز بشر در زمین محاسبه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، تخمین بی سابقه دانشمندان درباره «تکنوسفر» یا به عبارتی تمام فناوریها و ساخته های دست بشر بر روی زمین به رقم خیره کننده ۳۰ تریلیون تن رسیده است! به طور کلی تکنوسفر شامل تمام ساخت و سازهای روی زمین از قبیل پلها، جاده ها و ساختمانهاست. همچنین تمامی فناوریهای کوچکتر، لباسها و حتی کتابها را نیز دربرمی گیرد. نکته جالب اینجاست که در این تخمین کلی حتی زباله های تولید شده توسط بشر نیز لحاظ شده است. از آن گذشته تغییرات صورت گرفته در محیط زیست برای تأمین انرژی و غذای مردم جهان نظیر معادن و مزارع نیز به عنوان بخشی از عناصر تشکیل دهنده ساخت و سازهای دست بشر و شکل گیری رقم ۳۰ تریلیون تنی نیز حساب شده است. این محاسبه بی سابقه با همکاری ۲۰ دانشمند و به سرپرستی دانشمندانی از دانشگاه لستر بریتانیا صورت گرفته است. اما این رقم چگونه به دست آمده است؟ دانشمندان از نتایج مربوط به مطالعات مختلفی استفاده کرده اند که در حوزه امور دریایی و  محیط زیست خشکی صورت گرفته است. درصورتیکه این تخمین دقیق باشد باید گفت که در هر مترمربع از زمین ۵۰ کیلوگرم ساخت و ساز دست بشر وجود دارد.