بررسی خصوصیات مکانیکی‌ آسفالت و بتن بازیافتی

یکی از مشکلات ناشی از تخریب ساختمان‌ها و روسازی راه‌ها، آلودگی زیست محیطی ایجاد شده از انباشتن نخاله‌های به دست آمده از آنها است. از نظر اقتصادی و زیست محیطی، بازیافت و استفاده مجدد از نخاله‌های حاصل از تخریب دارای اهمیت است. در صورتی که این مواد خصوصیات لازم را داشته باشند، می‌توان آنها را در ساختار روسازی استفاده کرد.

با توجه به این که بتن و آسفالت حجم قابل توجهی از نخاله‌های تخریب ساختمان‌ها و راه‌ها را تشکیل می‌دهند‌، به منظور بررسی قابلیت استفاده از این مواد در ساختار روسازی راه، مشخصات تراکمی و خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری و خمشی ترکیبات مختلفی از خرده بتن و آسفالت بازیافتی که با سیمان تثبیت شده و با الیاف فولادی مسلح شده‌اند مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که در تمامی ترکیبات، با افزایش درصد سیمان، درصد رطوبت بهینه و حداکثر وزن مخصوص خشک افزایش می‌ی‏ابد.

هر ساله، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها و راه‌ها حجم زیادی از مواد ضایعاتی را ایجاد می‌کند‌. این مواد ضایعاتی یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست بوده و از طرفی ذخیره و دپوی آنها سطح قابل توجهی از زمین‌های با ارزش را اشغال می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نخاله‌های ساختمانی۵۰٪ حجم کل مواد ضایعاتی را در دنیا تشکیل می‌دهند و در اتحادیه اروپا، به ازاء هر نفر، در سال ۵۰۰ کیلوگرم ضایعات ساختمانی تولید می‌شود.