بایگانی دسته‌ی: دسته‌بندی نشده

پروژه های RCCP روسازی بتنی

شن سا پیشگام در امر اجرای پروژه های RCCP (روسازی بتنی) و برگزارکننده اولین همایش بین المللی روسازی های بتنی در ایران بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار ومحسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و […]

پتانسیل توسعه رویه های بتنی

پتانسیل توسعه رویه های بتنی در کشور و مقایسه فنی و اقتصادی آنها ادامه مقاله را از لینک زیر دنبال کنید… پتانسیل توسعه رویه های بتنی

تولید شن و ماسه

بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار و محسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و چه اقتصادی متاسفانه هنوز اکثریت پروژه های راه سازی ما از روشهای قدیم و متداول آسفالت قیری استفاده می نمایند. هر […]

سوخت حاصل زباله

ﭼﻜﻴﺪه ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ، اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﻗﻴﻤﺖ ﺗ ﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ۲۵ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۵ اﻟﻲ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻟﺬا زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮای ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد […]

رو سازی باند فرودگاه

روسازي فرودگاهها با توجه به شرايط خاص آن و همچنين بدليل نحوه و نوع بارگذاري بايد بگون هاي باشد كه تكي هگاه لازم براي هواپيماهايي را كه از آن استفاده مي كنند بوجود آورد. روسازي مانند يك پي عمل مي كند. بار توسط چرخهاي وسايل نقليه به سطح روسازي اعمال شده و از آنجا با […]