توپ

توپ های جنگیتان را با توپهای من در میادین سبز عوض کنید اسلحه ها را زنده به گور کنید، و گندم بکارید دیکتاتورها را خلع درجه، و بر سینه ی کشاورزان مدال حک کنید انبار مهمات را بسوزانید، و کتابخانه بسازید فشنگها را خفه کنید، و قلمها را مسلح موشکها را در قفس کنید، و […]

چرا شن سا میتواند در امور بازرگانی به شما کمک کند؟

در عصر حاضر، تجارت بین‌الملل یکی از صنعت‌های جذاب و در حال پیشرفت است. اینترنت و ارتباط آسان با جهان موجب دسترسی بیشتر به منابع خارج از کشور شده است. منظور از واردات کالا چیست؟ به کلیه کالاها و خدماتی که در خارج از مرز هر کشور تولید و یا ارائه شود، و مطابق یک […]

ورزشی

معرفی شن سا موسسه فرهنگی ورزشی شن سا از سال 1368 فعالیت خود را آغاز نمود و با کسب عناوین قهرمانی متعدد در چندین دوره از مسابقات لیگ برتر  فوتسال ایران ،آسیا و مسابقات جهانی و همچنین قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران بانوان کشور ، همواره بازیکنان جوان و با آینده را به تیم […]

پروژه های RCCP روسازی بتنی

شن سا پیشگام در امر اجرای پروژه های RCCP (روسازی بتنی) و برگزارکننده اولین همایش بین المللی روسازی های بتنی در ایران بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار ومحسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و […]

تولید شن و ماسه

بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار و محسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و چه اقتصادی متاسفانه هنوز اکثریت پروژه های راه سازی ما از روشهای قدیم و متداول آسفالت قیری استفاده می نمایند. هر […]

سوخت حاصل زباله

ﭼﻜﻴﺪه ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ، اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﻗﻴﻤﺖ ﺗ ﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ۲۵ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۵ اﻟﻲ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻟﺬا زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮای ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد […]

رو سازی باند فرودگاه

روسازي فرودگاهها با توجه به شرايط خاص آن و همچنين بدليل نحوه و نوع بارگذاري بايد بگون هاي باشد كه تكي هگاه لازم براي هواپيماهايي را كه از آن استفاده مي كنند بوجود آورد. روسازي مانند يك پي عمل مي كند. بار توسط چرخهاي وسايل نقليه به سطح روسازي اعمال شده و از آنجا با […]