پروژه های RCCP روسازی بتنی

شن سا پیشگام در امر اجرای پروژه های RCCP (روسازی بتنی) و برگزارکننده اولین همایش بین المللی روسازی های بتنی در ایران بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار ومحسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و چه اقتصادی متاسفانه هنوز اکثریت پروژه های راه سازی ما از روشهای قدیم و متداول آسفالت قیری استفاده می نمایند. هر ساله میلیاردها تومان از بودجه های عمرانی کشور صرف ترمیم، بهسازی، حفظ و نگهداری روسازی جاده ها میشود و این روسازی معموالً از آسفالت قیری بوده که پس از گذشت یک تا پنج سال این آسفالت مجددا بایستی تعویض شود.

آسیب به ناوگان حمل و نقل ملی و بروز حوادث بی شمار و دلخراش جاده ها در ایران و رکوردهای بی شمار آسیبهای جانی و مالی ایران در جهان، جای تاسف و بازنگری عاجل در صنعت راهسازی ایران را به همراه داشته است. مقایسه عملیات آسفالت قیری با بتنی و برتری های روسازی بتنی : 1 -هزینه های اجرای زیر سازی عملیات آسفالتی تقریبا دو برابر زیر سازی اجرای عملیات بتن می باشد. 2 -عدم سازگاری آسفالت قیری با شرایط اقلیمی در فصل سرما و گرما و از طرفی سازگاری بتن با انواع شرایط اقلیمی. 3 -مقاومت مصالح آسفالتی در بهترین شرایط اجرایی و تولیدی حداکثر به % 30 مقاومت بتن RCCP خواهد رسید. 4 -دوام روسازی های بتنی در صورت تهیه و اجرای مناسب می تواند تا باالی مرز 20 سال نیز ادامه داشته باشد.

5- محدودیت اجرای عملیات آسفالتی در فصول مختلف و خواب دستگاه ها و تاسیسات آسفالتی در شرایط سرما و بارندگی( برف و باران )و بالطبع افزایش هزینه های اجرایی و بیکاری بخش مهمی از نیروی انسانی در پروژه ها را به همراه دارد؛ درصورتی که بتن RCCP آماده انجام در تمام فصول (حتی فصل یخبندان ) می باشد وهزینه های انجام عملیات را با کاهش محسوسی مواجه خواهد کرد. 6- تغییر شکل و عمر کوتاه و عدم دوام در برابر مواد شیمیایی(بنزین، گازوییل، روغن و…( از معایب مهم اجرای عملیات آسفالتی می باشد .همچنین پخش مخلوط نمک و ماسه در فصول یخبندان دشمن روسازی آسفالتی است ؛ در مقام مقایسه ، اجرای بتن RCCP با صلبیت و عدم تغییر شکل و سازگاری با شرایط مختلف جوی همراه خواهد بود( پخش نمک و ماسه و مواد شیمیایی سطح جاده بتنی را تخریب نمی نماید.)

 در فصول گرما بهره برداری بالفاصله از رُویه های آسفالت قیری باعث آسیب و ایجاد موج در مسیر بوده در صورتیکه در بتن امکان بهره برداری سریع و زود هنگام میسر می باشد. 8- روسازی های آسفالت قیری چه در حین تولید این فراورده و چه در حین اجرا به محیط زیست و طبیعت آسیب می رسانند در صورتیکه روسازی بتنی دوست طبیعت بوده و پروسه تولید آن نیز هیچ خطری برای محیط زیست به همراه نخواهد داشت( بتن یعنی ترکیب آب و سنگ و سیمان)

9- روسازی آسفالتی سیاه رنگ بوده و هزینه های مستمری را جهت خط کشی و غیره جهت تشخیص رانندگان وسایل نقلیه دربردارد درصورتی که جاده های بتنی سفید رنگ و روشن بوده و هزینه های خط کشی را به حداقل خواهد رساند. 10- علاوه بر آسیب های وارد شده به آسفالت در زمستان در تابستان نیز آسفالت به دلیل تیره بودن، جذب کننده نور آفتاب و حرارت و ایجاد کننده بوی نامطبوع قیر و گازوییل در اثر تبخیر بوده و محیط را بیش از حد گرم و آلوده نموده و سطوح آسفالتی را نیز دچار آسیب می نماید در صورتیکه در جاده بتنی نور آفتاب به دلیل سفید و شفاف بودن رفلکس گردیده و ایجاد حرارت مضاعفی را در سطح خود نخواهد داشت.

11- روسازی بتنی با کیفیت مطلوب ریخته شده و بافت سطحی مناسبی دارد که باعث کاهش مصرف سوخت خودرو می شود . این کاهش مصرف سوخت بدلیل کمتر بودن انحنای بتن نسبت به آسفالت تحت بارالستیک است همچنین مصرف سوخت )به خصوص دیزل( در طول تولید مواد، حمل و نقل ، تهیه و ساخت و ساز برای روسازی بتنی کمتر از روسازی آسفالتی است ، کاهش مصرف سوخت خودرو، کاهش هزینه های حمل و نقل و کاهش تولید گازهای گلخانه ای را به همراه دارد در مجموع انرژی جهت تولید، انتقال و نگهداری روسازی بتنی از روسازی آسفالتی پایین تر است.

12- ترمیم و لکه گیری عملیات آسفالتی همیشه امکان پذیر نبوده و شامل هزینه های سنگینی خواهد بود، درصورتی که ترمیم جاده های بتنی در جا می تواند صورت گرفته و هزینه های ترمیم و نگهداری را به حداقل برساند. 13- قطع استفاده از منابع انرژی سوختی و پاالیشگاهی ( نفت، گازوئیل، قیر و ) … اجازه انتقال و صادرات این محصوالت را با شرایط مناسب بازارهای جهانی به ما خواهد داد.

14- با توجه به رکود نسبی پروژه های ساختمانی توسعه امر راه سازی بتن RCCP می تواند بخش مهمی ازکارخانجات سیمان را فعال نموده و یا به ظرفیت نهایی خود برساند.

15- بهره برداری آگاهانه و سازمانی از دانش نانو کامپوزیت در ساخت و اجرای بتن RCCP که سبب افزایش مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مقاومت سایشی و همچنین کاهش جذب آب حجمی بتن می شود ، تحولی شگرف در صنعت راه سازی ایجاد می نماید. 16- راه اندازی پروژه های بتنی RCCP می تواند همراه با ایجاد کارگاه های تولید قطعات پیش ساخته( انواع باکسها، نیوجرسی ها، پل های پیش ساخته و )… بوده که می تواند اشتغال زایی وسیعی را در میهن اسالمی عزیزمان به همراه داشته باشد.

شهرک های صنعتی ترافیک سنگین ناوگان حمل و نقل و آسیب های وارد شده به روسازی آسفالتی امری مهم و قابل تامل میباشند چرا که حضور ناوگان حمل و نقل سنگین و گردش های سنگین چرخهای کامیونها و تریلر ها، وجود ضربه گیر ها، فشار و ضربه ترمز های اجتناب ناپذیر و همچنین توقف های گاها طوالنی آنها به همراه نشت گازوییل و دیگر فرآورده های نفتی آسیب های مکرری را در روسازی های مذکور به همراه داشته است.جمع شدن آسفالت ها ، قیر زدگی ها ، ورود آبهای سطحی ، نفوذ آب از بلوار ها و فضای سبز به آسفالت و تاتیر آن در تخریب زود هنگام آسفالت و دیگر عوارض این ویژگی، میلیاردها هزینه تعمیر و نگهداری را بر این شهرک با شرایط فعلی تحمیل کرده است در این وضعیت تنها آلترناتیوی که شرایط سخت و متنوع فوق را بتواند تحمل کرده و هزینه های موجود روسازی را به حداقل رسانده محوطه سازی و جاده سازی به سبک RCCP (بتون غلطکی) میباشد.

آلودگی های زیست محیطی منتج از روسازی های آسفالتی و در نقطه مقابل ، اجرای روسازی های بتنی و همزیستی مناسب آن با محیط زیست ، نیاز به اجرای روسازی بتنی را به امری اجتناب ناپذیر مبدل کرده است.

جدا از زیباسازی های ناشی از سبک کار بتونی ، کاهش مصرف انرژی ( روشنایی ها و…) بدلیل روشن بودن سطح روسازی بتونی ، کاهش میزان عالئم گذاری ، کاهش مصرف آب فضای سبز و دیگر مصارف بدلیل کاهش دمای محیط از دیگر دستاورد های روسازی بتونی میباشد.

همچنین لکه گیری و باز سازی روسازی های بتنی بسیار سهل الوصول و سریع تر از روسازی های آسفالتی است.حتی برش سطوح بتنی با دستگاه برش بتن نیز کار را به مراتب نسبت به برش آسفالت تسهیل نموده است.ضمن اینکه برای تهیه آسفالت میبایست یک کارخانه آسفالت را به جریان انداخت که این امر در فصول بارندگی و یخبندان میسر نیست در صورتیکه تهیه بتن بسیار آسان و همیشگی در تمام فصول قابل اجرا میباشد و مانع از آسیب رسیدن به زیر سازی های بعمل آمده میشود. چه بسا بسیاری از عملیات روسازی آسفالتی ، و زیرسازی ها به واسطه ی مصادف شدن با فصل سرما متوقف شده و جهت شروع مجدد پروژه ، هزینه های ترمیم زیر سازی و دیگر صدمات ناشی از توقف کار ، صرف هزینه های سنگین را به همراه خواهد داشت

شرکت شن سا با استفاده از دستگاه بچینگ پالنت موبایل ( بتن ساز سیار ) قادر به جابجایی و انجام عملیات روسازی بتنی درنقاط دوردست نیزخواهد بود و قطعا این کاهش فاصله بین مرکز تولید بتن و محل اجرای پروژه می تواند باعث افزایش محسوس کیفیت بتن های اجرایی و همچنین کاهش هزینه انجام پروژه گردد.

حال با توجه به موارد فوق و همچنین ویژگی های جاده ها و روسازی های ایران( اتوبانها، خیابان های شهری و روستایی، محوطه های کارخانجات ) در شرایط آب و هوایی متفاوت و عدم پاسخگویی روسازی های آسفالتی به این شرایط متنوع جوی و اقلیمی ( گرما، سرما، بارندگی، یخبندان و …)، این شرکت با اتکا به تجارب بیش از یک ربع قرن در عملیات عمرانی و راهسازی و همچنین استفاده از آخرین دستاوردهای نانو کامپوزیت در ساخت و اجرای بتن RCCP، آمادگی خودرا جهت انجام کلیه پروژه های زیرسازی و روسازی اعلام می دارد.

دستاوردهای بزرگترین همایش بین المللی راهسازی بتنی در ساوه که توسط این شرکت و حوزه معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ساوه در تیر ماه 69 برگزار گردید ضرورت انجام عملیات RCCPرا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *