سوخت حاصل زباله

ﭼﻜﻴﺪه
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ، اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﻗﻴﻤﺖ ﺗ ﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ۲۵ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۵ اﻟﻲ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻟﺬا زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮای ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد .ﻓﺮا ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژی زﻳﺎدی اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻗـﻪ واﻓـﺮی ﺑـﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ارزان در ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺎده در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد . ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت، ۱۳۹۱ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ ازای ﺗﻮﻟﻴﺪ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ، در ﺣﺪود ۱۲۷۷/۶۱ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗـﻲ ﻣـﺼ ﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ۱/۶۲ ﺗﺎﻳﺮ ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از زﺑﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ۲۵/۶ در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن از ﻫـﺮ دو ﺳـﻮﺧﺖ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌ ﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲﺷﺪ ۲۷/۲۲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺎﻫﺶ ، ۱۳۹۱ درﺻﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، در ﺳـﺎل ﺣـﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ده ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧ ﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت ﭘـﻴﺶ رو و ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎت ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ادامه مقاله را از طریق لینک زیر دنبال کنید…

مقاله سوخت حاصل از زباله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.