سوخت حاصل زباله

ﭼﻜﻴﺪه
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ، اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی در ﻗﻴﻤﺖ ﺗ ﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ۲۵ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۵ اﻟﻲ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻟﺬا زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮای ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد .ﻓﺮا ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژی زﻳﺎدی اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻗـﻪ واﻓـﺮی ﺑـﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻮﺧﺖﻫـﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ارزان در ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺎده در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد . ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠﺎرت، ۱۳۹۱ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان در ﺳﺎل ۷۱ ﺑﻪ ازای ﺗﻮﻟﻴﺪ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ، در ﺣﺪود ۱۲۷۷/۶۱ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗـﻲ ﻣـﺼ ﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ۱/۶۲ ﺗﺎﻳﺮ ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از زﺑﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ۲۵/۶ در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن از ﻫـﺮ دو ﺳـﻮﺧﺖ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌ ﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻲﺷﺪ ۲۷/۲۲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﺎﻫﺶ ، ۱۳۹۱ درﺻﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، در ﺳـﺎل ﺣـﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ده ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧ ﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎن اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روش ﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت ﭘـﻴﺶ رو و ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎت ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ادامه مقاله را از طریق لینک زیر دنبال کنید…

مقاله سوخت حاصل از زباله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *