شرکت هایی که به ما اعتماد کردند.

آسیب به ناوگان حمل و نقل ملی و بروز حوادث بی شمار و دلخراش جاده ها در ایران و رکوردهای بی شمار آسیب های جانی و مالی ایران در جهان، جای تاسف و بازنگری عاجل در صنعت راهسازی ایران را به همراه داشته است.

هر ساله میلیاردها تومان از بودجه های عمرانی کشور صرف ترمیم، بهسازی، حفظ و نگهداری روسازی جاده ها می شود و این روسازی معموالً از آسفالت قیری بوده که پس از گذشت یک تا پنج سال این آسفالت مجددا بایستی تعویض شود.

بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار و محسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و چه اقتصادی متاسفانه هنوز اکثریت پروژه های راه سازی ما از روشهای قدیم و متداول آسفالت قیری استفاده می نمایند.

مقایسه عملیات آسفالت قیری و بتنی

تولید شن و ماسه. بتن. آسفالت بتنی (RCCP) و قطعات پیش ساخته بتنی اجرای کلیه عملیات را هسازی و ساختمانی

4- محدودیت اجرای عملیات آسفالتی
4- محدودیت اجرای عملیات آسفالتی
-محدودیت اجرای عملیات آسفالتی در فصول مختلف و خواب دستگاه ها و تاسیسات آسفالتی در شرایط سرما
و بارندگی
3 - دوام روسازی های بتنی
3 - دوام روسازی های بتنی
-دوام روسازی های بتنی در صورت تهیه و اجرای مناسب می تواند تا باالی مرز ۲۰ سال نیز ادامه داشته باشد.
2 - عدم سازگاری آسفالت قیری
2 - عدم سازگاری آسفالت قیری
-عدم سازگاری آسفالت قیری با شرایط اقلیمی در فصل سرما و گرما و از طرفی سازگاری بتن با انواع شرایط
اقلیمی.
1-هزینه های اجرای زیر سازی
1-هزینه های اجرای زیر سازی
هزینه های اجرای زیر سازی عملیات آسفالتی تقریبا دو برابر زیر سازی اجرای عملیات بتن می باشد.

درباره Shensa

متعهد به ارائه بهترین خدمات در راهسازی کشور

بعد از گذشت نیم قرن در تجربه صنعت راهسازی جهانی در استفاده از بتن در امر جاده سازی و مزیت های آشکار و محسوس آن نسبت به آسفالت قیری چه از لحاظ کیفی و چه اقتصادی متاسفانه هنوز اکثریت پروژه های راه سازی ما از روشهای قدیم و متداول آسفالت قیری استفاده می نمایند.

آخرین اخبار بتن و آسفالت

آگاه باشید آسفالت خوب است که جاده ای ایمن می سازد